Külaseltsi üldkoosolekul kinnitati seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne, mis esitatakse juhatuse liikmete poolt allkirjastatuna Äriregistrile hiljemalt 30. juuniks. Seejuures vaadati üle ka perioodi 2013-2016 annetuste kokkuvõte. Majandusaasta aruanne saab pärast esitamist tutvumiseks avalikustatud meie kodulehel.

Alates 2015. aasta kevadest kuna tänaseni oli laual Vainupea küla arengukava aastateks 2016-2020 koostamine. Antud perioodi vältel said kõik huvitatud osapooled võimaluse anda tagasiside arengukava sisu osas ning suunata tähelepanu olulisematele aspektidele külaelu arendamiseks. Toimunud koosolekul sai arengukava ühehäälselt kinnitatud, mille läbi saadakse nüüd vajalikku tuge külale oluliste valdkondade käsitlemisel toetusrahade taotlemisel või siis suheldes erinevate organisatsioonidega. Näiteks sai koosolekul tõstatatud teema Vainupea jõge ületava rippsilla taastamise võimalustest, mille osas alustatakse nüüd eestvedajate toel eeltöö tegemist.

Arengukavas sai sõnastatud küla visioon, mille saavutamise nimel ühiselt panustatakse: Vainupea on hea maine ja mitmekülgse ajaloolise pärandiga rannaküla. Külal on aktiivne kogukond ning külaelanikud on kaasatud ühistegevustesse. Vihula Vallavalitsus hoolib oma küla tegemistest ning aitab selle arengule kaasa. Meie küla arengukavaga saab tutvuda SIIN.

Vainupea kabel 2016. aasta kevadel
Vainupea kabel 2016. aasta kevadel / foto: Mario Luik

Lisaks sai koosolekul ühiselt kokku lepitud, millised remondi- ja renoveerimistööd Vainupea kabelis annetuste ning Vihula Vallavalitsuse poolse toetuse abil 2016. aastal ette võtta. Tänavu on plaanis korrastada kabeli uks ja paigaldada uksele täiendavalt sepistatud metallvärav, millega saab kabelit huvilistele suveperioodil lahedasti uudistamiseks rohkem avatuna hoida. Kabelisse on kavas paigaldada ka valvesüsteem koostöös MTÜ Eesti Naabrivalvega, kes on otsustanud meile ühe vastava lahenduse kinkida. Seoses toimetustega kabelis said suures paika pandud niitjate, erinevate sündmuste ja Teeliste Kirikute pühapäevakute korrapidajate graafikud.

Koosoleku lõpetuseks sai seltsi liikme Piia Reismanni poolt ellu kutsutud "Hea naabri" algatus Vainupea külas tublide naabrite väärtustamiseks ja esiletõstmiseks. Seejuures rõhutas Piia, et algatuse mõte on südamest ja siiralt avaldada tänu inimesele või inimestele, kes hoolivad end ümbritsevatest kogukonna liikmetest nii läbi sõnade kui ka eelkõige läbi tegude. Nii tegi Pähklisalu talu pere esimesena sümboolse kingituse ja avaldas tunnustust oma alati abivalmis ning reipale naabrile Aliide Tarkusele, Liivoja talust.

Usume, et eelnevaga sai algus tehtud ühele väga toredale kauakestvale traditsioonile. Siinkohal avaldab külaseltsi juhatus tunnustust tervikuna meie küla kogukonnale, kes väärtustab oma küla ja peab oluliseks kaasa mõelda küla arengule pikas perspektiivis. Taaskohtumisteni!