Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekute vahelisel perioodil aga seltsi juhatus.

  • Perioodil 01.10.2023 kuni 30.09.2025 on seltsi juhatuse liikmeteks: Jaanus Nuutre (juhatuse esimees), Tiit Kolde ja Riina Veidenbaum.
  • Perioodil 01.10.2021 kuni 30.09.2023 oli juhatuse koosseis järgmine: Mario Luik (juhatuse esimees), Valdek Haugas ja Jaanus Nuutre.
  • Perioodil 01.10.2019 kuni 30.09.2021 oli juhatuse koosseis järgmine: Mario Luik (juhatuse esimees), Kadi Ummik ja Jaanus Nuutre.
  • Perioodil 01.10.2017 kuni 30.09.2019 oli juhatuse koosseis järgmine: Mario Luik (juhatuse esimees), Kadi Ummik ja Tiit Kolde.
  • Perioodil 01.10.2015 kuni 30.09.2017 oli juhatuse koosseis järgmine: Mario Luik (juhatuse esimees), Kadi Ummik, Raido Rink, Tiit Kolde ja Priit Paas.
  • Perioodil 01.10.2013 kuni 30.09.2015 oli juhatuse koosseis järgmine: Mario Luik (juhatuse esimees), Kadi Ummik, Raido Rink, Marek Bankiir ja Priit Paas.
Väljavõte seltsi põhikirjast seoses ühingu juhtimisega:

IV ÜHINGU JUHTIMINE JA KONTROLL

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosolekul võivad osaleda hääleõigusega kõik ühingu liikmed. Ühingu liiget võib üldkoosolekul esindada inimene, kellele on antud vastav lihtkirjalik volikiri. Sõnaõigusega on toetajad ja kutsutud külalised.
4.3. Üldkoosolek majandusaasta aruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks kutsutakse juhatuse määratud tähtajal kokku kuue kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu. Juhatus määrab üldkoosoleku päevakorra. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt 14 päeva. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
4.4. Üldkoosolek kutsutakse ühingu juhatuse poolt kokku ka järgmistel juhtudel:
4.4.1. juhatuse enda initsiatiivil või kui seda nõuavad ühingu huvid;
4.4.2. 1/4 ühingu liikmete nõudmisel.
4.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise nõue 1/4 ühingu liikmete poolt esitatakse kirjalikult, kus näidatakse ära üldkoosoleku kokkukutsumise põhjus. Üldkoosoleku peab ühingu juhatus kokku kutsuma ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.
4.6. Üldkoosolek otsustusvõime on järgmine:
4.6.1. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 50%+1 ühingu liikmeid;
4.6.2. üld­koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üld­koosolekul osa­lenud liikmetest või nende esindajatest;
4.6.3. põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;
4.6.4. ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek;
4.6.5. juhatuse tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosoleku osalenud liikmetest;
4.6.6. ühingu liige ei või hääletada, kui otsus­tatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja ühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigus­vaidluses ühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esinda­tuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
4.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.7.1. põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.7.2. juhatuse liikmete määramine;
4.7.3. juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete ning revidendi/audiitori valimine kuni üheks juhatuse ametiajaks ning tagasi­kutsumine;
4.7.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määra­mine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
4.7.5. ühingu liikme ühekordse sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja ja korra kehtestamine;
4.7.6. juhatuse või muu organi liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.7.7. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.7.8. ühingu tegevusaruande, majandusaasta aruande, järgmise aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
4.7.9. sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;
4.7.10. ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;
4.7.11. ühingu kodukorra vastuvõtmine;
4.7.12. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.8. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üld­koosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud ühingu liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
4.9. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ja esindab ühingut viieliikmeline juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohus­tused lõpevad vastavalt lepingule.
4.10. Ühingu juhatus:
4.10.1. kasutab ja käsutab ühingu vara käesolevas põhikirjas ja üldkoosoleku otsustega kehtestatud korras;
4.10.2. otsustab ühingu liikmete vastuvõtmise, liikmeksoleku peatamise ja liikmest väljaarvamise;
4.10.3. korraldab ja juhib ühingu tegevust ning raamatupidamist;
4.10.4. moodustab konkreetsete ürituste läbiviimiseks ja ülesannete täitmiseks komisjone, toimkondi ja toimetusi või palkab vajadusel lepingulisi töötajaid;
4.10.5. korraldab majandustegevust põhikirja eesmärkide saavutamiseks;
4.10.6. kutsub kokku üldkoosoleku, määrab selle päevakorra, koondab ja korrastab vajaliku info ja doku­mendid;
4.10.7. tagab üldkoosoleku otsuste täitmise;
4.10.8. esindab ühingut kõigis õigustoimingutes;
4.10.9. koostab ühingu majandusaasta aruande;
4.10.10. lahendab muid ühingu tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoos­oleku pädevusse.
4.11. Ühingu juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest, nende hulgas juhatuse esimees, kui ühingul on üle kahe juhatuse liikme. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletusel juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.12. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Kui ühingul on üle kolme juhatuse liikme, kutsub juhatuse koosoleku kokku ja juhatab seda juhatuse esimees. Juhatuse esimees peab juhatuse koosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab vähemalt kaks juhatuse liikmetest. Kirjalik teade juhatuse koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb juhatuse liikmetele väljastada vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.
4.13. Ühingu nimel teostatavate tehingute sooritamiseks, mille suurus ületab 2500 eurot, peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
4.15. Juhatuse liige astub ametisse ning loovutab kohustused 14 päeva jooksul vastavalt volituste algamisest või lõppemisest.