Valmistun ja kavandan!

 • Mõtlen läbi, mida teen ja kuhu lähen.
 • Tutvun eelnevalt piirkonnaga (RMK "Loodusega koos" äpp, kodulehekülg).
 • Pean kinni kohaliku omavalitsuse territooriumil kehtivast avaliku korra eeskirjast.
 • Pean kinni igaüheõiguse põhimõtetest ja piirangutest! NB! Kaitsealadel on igaüheõigus piiratud, seal on omad reeglid. Tutvun kaitse-eeskirjaga.
 • Eelistan olemasolevaid matkaradu, telkimisalasid, lõkkekohti jt rajatisi, et mitte tekitada lisakoormust keskkonnale.
 • Säästmaks fossiilseid kütuseid eelistan võimalusel kohale jõudmiseks rongi või liinibussi, sõiduautosse mahutan mitu inimest.
 • Vähendan tekkivaid jäätmeid- pakin oma toidu jm vajamineva korduvkasutusega karpidesse ja kottidesse!
 • Arvestan tuleohuga metsas! Viin end kurssi uurides Riigi Ilmateenistuse kodulehelt, päästeala infotelefonilt 1247 või lähimast RMK teabepunktist.
Liigun ja tegutsen jälgi jätmata!

 • Püsin rajal! Liikudes jalgsi, jalgrattal, suuskadel, paadiga või ratsa eelistan olemasolevaid teid ja radu.
 • Mootor- või maastikusõidukiga liikudes kasutan vaid selleks rajatud teid ja parklaid, arvestan jalakäija ja jalgratturiga.
 • Autot parkides ole tähelepanelik ja arvesta langeda võivate okste ning murduda võivate puudega.
 • Ma ei liigu ega sõida koduõuedes, istandikes, mesilates, külvidel, viljas ja mujal põllumajandusmaal
 • Arvestan ümbritsevaga - ei häiri kaaskodanike ega metsaelanike kodurahu tekitades lärmi ja müra, mõnuainetena tarbin vaid loodushääli, kauneid vaateid ja ühiselt veedetud aega.
 • Arvestan, et telkimis- ja lõkkekohtades kehtib üldtunnustatud öörahu aeg kella 23.00 õhtul kuni 6.00 hommikul.
 • Lemmikloom on minu vastutusel! Koera hoian looduses alati rihmas! Koristan oma lemmiku väljaheited avalikust ruumist - matkarajalt, telkimisalalt jm rajatistelt. Need matan maha või viin käimlasse.
 • Loomulike vajaduste rahuldamiseks kasutan ettevalmistatud peatuspaikades käimlat. Käimla puudumisel maastikul ja metsas liikudes matan oma jäägid pinnasesse.
 • Veekogu ääres pesen nõusid ja ennast veepiirist eemal kuival maal. Pesuvahendeid kasutan äärmisel vajadusel, enamasti piisab puhtast veest.
 • Lahkudes ei jäta ma midagi maha ja koristan peatuspaiga.
Ei prügista!

 • Tekkinud prügi võtan loodusest endaga alati kaasa- järgin põhimõtet „ kõik mis jaksan kaasa tuua, jaksan ka ära viia“.
 • Ettevalmistatud peatuspaikades, kus võimalik, sordin!
 • Sortimispõhimõtetest loen lähemalt siit.
Teen tuld, kus tohib!

 • Lõket teen ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas tuletegemist lubaval ajal. Autoga saabudes võtan kaasa oma puud või grillsöe.
 • Lõkke tegemisel eelistan kattega lõkkekohta ning järgin tuleohutusnõudeid.
 • Arvestan teiste kasutajatega kuna ettevalmistatud lõkkekohad on ühiskasutuses.
 • Tule tegemisel kasutan valmis puid või maha langenud oksi.
 • Lõkkepuid kasutan säästlikult- hoian lõkke korralikult põlemas, kuid võimalikult väikese.
 • Põlevat lõket ei jäta valveta. Lahkudes kustutan lõkke korralikult.
 • Kaasa võetud grilli kasutan vaid ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohal, kasutatud grillsöed kallan lõkkeasemele.
 • Ühekordset grilli kasutan ainult mittesüttival ettevalmistatud alusel. Selle puudumisel mineraalpinnasel. Söed kallan lõkkeasemesse. Olmeprügikasti panen jahtunud ühekordse grilli. Võimalusel kasutan ühekordset puitgrilli.
 • Tähistamata ja ettevalmistamata kohas kasutan vaid priimust.
 • Suur hulk metsatulekahjusid on põhjustatud hooletusest! Ka suitsetamine on lubatud vaid ettevalmistatud lõkkekohas.
 • Metsapõlengust teatan telefonile 112.
Telgin ja peatun, kus tohib!

 • Telkimiseks kasutan ettevalmistatud kohta, selle puudumisel eelistan võimalusel varem kasutatud paika. Väldin tallamisõrna pinnast.
 • Telki püstitades ole tähelepanelik ja arvesta langeda võivate okste ning murduda võivate puudega.
 • Võõral tähistamata maatükil võin telkida 1 ööpäeva, kui omanik ei keela, järgides kõiki IÜÕ põhimõtteid.
Metsaonni kasutamisel järgin igaüheõiguse põhimõtteid!

 • Ööbin järjest 1 ööl.
 • Teen ruumi juurdetulijaile - metsas on kõik võrdsed!
 • Jätan järgmisele tulijale tulealustuseks kuivi puid.
 • Kasutan küttepuid säästlikult.
 • Jätan lahkudes maha korras varustuse ja puhta maja.
Täname Sind keskkonnateadlikkuse eest!