Eelarve suurus on 10 000 eurot. Arvesse lähevad vallaga seotud avalikku hüve pakkuvad projektid, millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele. Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on lahendada vallaelanike jaoks olulisi küsimusi ja viia ellu uusi ideid.

Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö soosimist. Teoks tehakse rahvalt enim hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve summa piiresse.

Ettepaneku esitamine
Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse ajavahemikul 1.-26.10.2020 paberkandjal aadressil Mere tn 6, 45501 Võsu alevik või Rakvere mnt 3, Haljala alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.
 
Ettepanek peab sisaldama
  • esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  • kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;
  • sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
  • hinnangulist maksumust;
  • muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).
Soovituslik vorm ettepaneku esitamiseks!
 
Ettepanekute hindamine
Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
  • esitatud ettepaneku originaalsus;
  • esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;
  • esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).
Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja Facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.
 
Hääletamine
Toimub 16.11.-14.12.2020. Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik paberkandjal vallamajas ja valla raamatukogudes, (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel. Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla Facebook-i lehel.